WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Instrukcja dla autorów

Instrukcja w formacie pliku PDF dostępna jest TUTAJ

Zgłoszenie manuskryptu, który spełnia opisane w tej instrukcji wymagania czasopisma dotyczące treści i formatu opracowania, znacząco skraca proces jego recenzji. Przesłanie manuskryptu, który nie spełnia tych wymagania może być podstawą do zwrotu pracy autorowi/autorom.

 

Spis treści:

Rodzaje artykułów                          

Standardy etyczne ( Oświadczenie autora | Konflikt interesów )

Przeniesienie praw autorskich

Przygotowanie artykułu ( Strona tytułowa | Streszczenie | Tekst | Tabele / Ryciny | Bibliografia )

Lista kontrolna do przygotowania manuskryptu                    

Zgłoszenie manuskryptu

Dokumenty do pobrania

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODZAJE ARTYKUŁÓW

Redakcja „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP) zachęca do przesyłania:

Prac oryginalnych – doniesień (do 6000 słów bez bibliografii, tabel i rycin) dotychczas niepublikowanych wyników eksperymentów naukowych i obserwacji prowadzonych przez autorów w celu potwierdzenia lub obalenia jasno określonej hipotezy.

Prac przeglądowych – raportów na temat stanu wiedzy w danej dziedzinie lub w dziedzinie badań (do 7000 słów, bez bibliografii, tabel i rycin), w szczególności bieżących kontrowersji, teoretycznego i praktycznego podejścia do zagadnienia, nierozwiązanych problemów itp. ze starannie wybranymi odniesieniami do literatury przedmiotu.

Opisów przypadku – przedstawiających niecodzienne przypadki kliniczne lub wnoszące ważne informacje na temat mechanizmów, diagnozy lub leczenia choroby (do 3000 słów, bez bibliografii, tabel i rycin).

Krótkich komunikatów – krótkie doniesienia przedstawiające zwięźle wyniki oryginalnych badań naukowych (wstępne ustalenia, które mogą być wyjściem do dalszych badań). Powinny one zawierać te same sekcje co artykuł oryginalny, ale nie powinny przekraczać 3000 słów nie wliczając bibliografii, tabel oraz rysunków.

Notatek Technicznych – rodzaj Krótkiego Komunikatu opisującego nowe techniki/technologie lub urządzenia, które mogą być przydatne zarówno w lotnictwie, jak i w opiece zdrowotnej.

Listów do redakcji – (do 1000 słów) będących pracami opiniotwórczymi, które nawiązują do artykułów opublikowanych na łamach naszego czasopisma w ciągu minionego roku. Autor artykułu, którego dotyczy list zostanie zaproszony do udzielenia odpowiedzi.

Artykułów redakcyjnych (do 5000 słów) związanych z konkretnym wydarzeniem.

Artykuły są publikowane w języku angielskim. Redakcja przyjmuje prace napisane po angielsku lub po polsku.

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STANDARDY ETYCZNE

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” zachowuje wysokie standardy etyczne. Czytelnicy muszą mieć zagwarantowane, że autorzy publikacji przedstawiają wyniki swojej pracy w sposób jasny, rzetelny i uczciwy, bez względu na to, czy pochodzą one bezpośrednio od autorów czy też pochodzą z innych źródeł.

Przy ocenie ewentualnych naruszeń norm etycznych „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” będzie działał zgodnie z normami opracowanymi przez Commitee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org). Wszystkie przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza naruszenie zasad etycznych przestrzeganych w nauce zostaną udokumentowane.

Redakcja „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” przestrzega zasad Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z tymi wytycznymi. Wszystkie prace odnoszące się do badań na ludziach i zwierzętach muszą zyskać akceptację właściwej Komisji Etycznej. Informacja na temat uzyskania takiej zgody musi znaleźć się w tekście artykułu.

Plagiat. Plagiat jest rozumiany, jako wykorzystanie lub prezentacja pomysłów, idei, zdjeć/rysunków lub fragmentów opublikowanego materiału z innego źródła, nawet z własnych publikacji, bez podania tego źródła. Nie toleruje się również fałszowania lub fabrykacji danych. Wszelkie przypadki publikacji wtórnych, plagiatu, fałszowania danych, ghostwritting, guest authorship itp. są przejawem naukowej nieuczciwości, o której zostaną poinformowane właściwe instytucje (pracodawca, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych itp.).

Źródła finansowania. Redakcja powinna zostać poinformowana o źródłach finansowania publikowanych badań („Oświadczenie o źródłach finansowania badań”).

Procedura redakcyjna/recenzowania została opisana TUTAJ.

Oświadczenie autora/autorów. Autor/Autorzy składając do Redakcji stosowne oświadczenie (formularz oświadczenia PDF) potwierdzają autorstwo artykułu oraz jego oryginalność. Oświadczają, że manuskrypt nie został wcześniej opublikowany i aktualnie nie znajduje się w redakcji/wydawcy innego czasopisma. Autor/Autorzy deklaruje ponadto gotowość do przeniesienia na wydawcę autorskich praw majątkowych do opublikowanego artykułu. Wypełniony i podpisany skan oświadczenia autor/autorzy przesyłają do Redakcji wraz z manuskryptem za pośrednictwem systemu redakcyjnego JournalsTube czasopisma (opcja zalecana) lub pocztą elektroniczną pjambp@wiml.waw.pl. Brak oświadczenia autor/autorów będzie powodować opóźnienie w procesie redakcyjnym.

Konflikt interesów. W chwili wpłynięcia artykułu do Redakcji, autorzy powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe związane z powstaniem artykułu (formularz ujawnienia konfliktu interesów PDF). Te informacje są utrzymywane w tajemnicy, aby nie wpłynęły na proces recenzyjny. Jeśli artykuł zostanie przyjęty do publikacji, redakcja omówi z autorami sposób właściwego przekazania informacji o zobowiązaniach finansowych czytelnikowi. Istotą recenzji i redakcji jest niezależna interpretacja tekstu. Dlatego zarówno recenzenci jak i redaktorzy nie mogą być powiązani z firmą (lub konkurencją danej firmy) opisaną w artykule. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów należy o tym poinformować Redaktora Naczelnego.

Zgłoszony do Redakcji manuskrypt musi zawierać (na stronie tytułowej) ujawnienie wszystkich relacji, które mogłyby być postrzegane jako potencjalny konflikt interesów. Redakcja może opublikować te potencjalne konflikty interesów, jeśli uzna je za ważne dla czytelników/recenzentów przy ocenie manuskryptu. Na podstawie zgłoszonego konfliktu czasopismo może podjąć decyzję o odstąpienia od procedury redakcyjnej oraz publikacji zgłoszonej pracy.

Polityka prywatności. Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na stronie tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane żadnej innej stronie. Więcej o oświadczeniu o ochronie prywatności można znaleźć TUTAJ.

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH.

Autorzy publikujący w PJAMBP zgadzają się na następujące warunki:

 1. przeniesienia na wydawcę PJAMBP prawa do pierwszej publikacji utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL, dostępnej na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/deed.en);
 2. podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Podpisanie umowy nastąpi po akceptacji artykułu do publikacji. Czasopismo wymaga pisemnej akceptacji przeniesienia autorskich praw majątkowych od wszystkich autorów artykułu. Artykuł nie zostanie opublikowany dopóki autor/autorzy nie dostarczy do Redakcji (adres e-mail: pjambp@wiml.waw.pl) skanu podpisanej umowy. Formularz umowy dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania na dole tej strony.

Czasopismo PJAMBP pozostawia autorowi/autorom prawo (zapis w umowie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych) zamieszczenia opublikowanej w czasopiśmie wersji artykułu np. w repozytorium instytucjonalnym, z potwierdzeniem jej oryginalnej publikacji w tym czasopiśmie.

Po podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, artykuł staje się własnością PJAMBP i nie może być publikowany w innym czasopiśmie bez pisemnej zgody Redakcji czasopisma PJAMBP.

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU

Przed wysłaniem manuskryptu prosimy o przygotowanie go zgodnie z poniższą instrukcją.

Dowolny format tekstu zgłaszanego manuskryptu. PJAMBP nie ma ścisłych wymagań dotyczących formatowania tekstu manuskryptu  zgłaszanego do publikacji w czasopiśmie. Oczekujemy jedynie, że manuskrypt będzie  zawierał następujące sekcje (stosownie do rodzaju artykułu): Strona tytułowa, Streszczenie, Słowa kluczowe, Wprowadzenie, Metody, Wyniki, Omówienie oraz Wnioski. Autorzy mogą formatować swoje prace w sposób, który preferują i nie jest konieczne tworzenie formatu strony, której wygląd odpowiada stronie artykułu opublikowanego w czasopiśmie. Skład maszynowy manuskryptu zostanie wykonany przez Redakcję w ramach procesu produkcyjnego.

Wykaz źródeł i literatury (bibliografia) może być wykonana również w dowolnym stylu, pod warunkiem, że zastosowane zostało jednakowe formatowanie w całym dokumencie. Konieczne jest podanie nazwiska autora (autorów), tytułu artykułu lub rozdziału (jeśli jest wymagany), tytułu czasopisma lub książki, roku publikacji, tomu i wydania (jeśli jest wymagane) oraz paginacji. Zachęcamy do podania również numeru DOI.

Formatując tekst manuskryptu autor/autorzy powinni zwrócić uwagę na jego czytelności, co w znacznej mierze ułatwi pracę zarówno Redakcji, jak i recenzentom. Zalecane formatowanie: interlinia 1,5, wielkość czcionki 11 lub większa, typ czcionki Times New Roman, wielkość marginesów: 2,5 cm (1 cal) z każdej strony. Wszystkie strony manuskryptu powinny być kolejno ponumerowane (numery stron powinny znajdować się w prawym górnym rogu każdej strony). Należy zachować jak najprostszy układ tekstu. Większość kodów formatujących (np. numeracji rysunków, cytowań) zostanie usunięta i zastąpiona podczas przetwarzania tekstu artykułu. W celu podkreślenia ważnych treści zaleca się stosować kursywę lub pogrubienie, a nie podkreślenie (z wyjątkiem adresów URL). Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, zaleca się korzystanie z funkcji sprawdzenia języka (pisowni) w edytorze tekstu.

Rysunki i tabele powinny być umieszczone w odpowiednim miejscu w tekście (w swojej docelowej lokalizacji), a nie umieszczone na końcu manuskryptu. Należy pamiętać, że po akceptacji manuskryptu do publikacji oryginalne pliki zawierające rysunki/zdjęcia należy przesłać do Redakcji czasopisma.

Akceptowane formaty plików. W celu przygotowania manuskryptu zachęcamy autorów do korzystania z przygotowanego przez Redakcję wzoru dla programu Microsoft Word (.doc/.docx format). Manuskrypt należy złożyć do Redakcji w wersji edytowalnej. Plik zgłoszeniowy może być w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.

Poprawiony manuskrypt (zgodnie z uwagami i zaleceniami recenzentów oraz Redakcji) powinien ukazywać zmiany, które zostały dokonane od czasu pierwotnego zgłoszenia (włączona funkcja śledzenia zmian w programie do przetwarzania tekstu). Jeśli manuskrypt zostanie przyjęty do publikacji, PJAMBP sformatuje go tak, aby odpowiadał stylowi czasopisma.

Korekta językowa. Redakcja czasopisma przyjmuje prace napisane w języku angielskim lub polskim. Dla wszystkich prac zgłaszanych do publikacji w PJAMBP Redakcja zapewnia korektę językową wykonaną przez osobę, dla której język angielski jest językiem ojczystym (tzw. native English speaker). Ponadto dla prac napisanych w języku polskim Redakcja zapewnia tłumaczenie na język angielski.

Manuskrypt zgłaszany do publikacji w PJAMBP powinien zawierać:

Strona tytułowa

 • tytuł artykułu, który wskazuje na podjęty problem badawczy (nie należy w nim stosować skrótów, z wyjątkiem tych, które są już powszechnie znane, np. ECG, MRI),
 • imię (imiona) i nazwiska autorów,
 • afiliacje autorów (nazwa wydziału i instytucji, w tym miasto i kraj, do której należy przypisać pracę); oznaczyć małą literą w indeksie górnym bezpośrednio po nazwisku autora oraz przed właściwym adresem afiliacji,
 • informacje na temat wsparcia finansowego badań,
 • dane autora korespondencyjnego (dokładny adres, numer telefonu oraz adres e-mail), do którego będzie kierowana korespondencją na wszystkich etapach procedury redakcyjnej zgłoszonego manuskryptu, także po jego publikacji;
 • adres e-mail oraz numer ORCID każdego autora, jeżeli został nadany,
 • w podtytule „Konflikt interesów”, wszyscy autorzy muszą ujawnić wszelkie rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów. Wypełnione oświadczenie powinno odzwierciedlać wszystkie potencjalne ujawnienia konfliktu interesów. Autor korespondencyjny powinien być przygotowany do przesłania tego oświadczenia na żądanie Redakcji podczas recenzji manuskryptu lub po publikacji artykułu.

Przykład ujawnienia (na stronie tytułowej) informacji o konflikcie interesów:

 • Konflikty interesów: Autor A konsultant i biegły sądowy w Firmie. Autor B otrzymał granty badawcze od firmy B. Autor C jest wynalazcą patentu ......

Jeśli nie ma konfliktów, autor/autorzy powinni stwierdzić:

 • Konflikty interesów: Autorzy deklarują brak konfliktów interesów.

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Streszczenie ustrukturyzowane o objętości nie większej niż 250 słów, z tymi samymi głównymi nagłówkami co główna część pracy (na przykład: Wprowadzenie, Metody, Wyniki oraz Omówienie i wnioski). Streszczenie musi dokładnie odzwierciedlać treść artykułu.

 • Wprowadzenie – klarowne określenie motywacji i celu badania, nawiązujące do obecnego stanu wiedzy w tym obszarze.
 • Metody – informacje nt. wielkości próby i zastosowanej metody badań (aparatura, pomiary, procedura badania).
 • Wyniki – zawierające najważniejsze odkrycia, związane z celem badań.
 • Omówienie i wnioski – podsumowanie badań w postaci wniosków związanych z celami badania określonymi we wstępie, wskazanie znaczenia teoretycznego i praktycznego wyników badań. Może zawierać również zalecenia dla przyszłych badań.
 • Słowa kluczowe - od 3 do 7 słów lub krótkich fraz, które nie pojawiają się w tytule pracy. Słowa te powinny zawierać terminy, które mogą być wykorzystane przez czytelnika w prowadzonych poszukiwaniach literaturowych (dobierając słowa zaleca się skorzystanie z Medical Subject Headings (http://www.nlm.nih.gov/mesh/).

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst (Wprowadzenie, Metody, Wyniki, Omówienie i wnioski, Podziękowania, Słownik, Odnośniki)

Wprowadzenie - powinno zawierać hipotezy i podawać konkretny cel naukowy pracy. Autorzy powinni przedstawić problem, określając bieżący stan wiedzy na dany temat.

Metody – opis metod i ich doboru, sposobu weryfikacji i innych kryteriów. Zalecane jest użycie śródtytułów. W tej części powinny znaleźć się informacje na temat sposobu zebrania danych, metod pomiaru, wykorzystanej aparatury, znanych metod (wraz z odniesieniami do niej), dawek, próby, metod statystycznych, powodów wyboru danej metody i jej ograniczeń.

Metody statystyczne powinny być szczegółowo opisane, aby umożliwić weryfikację podanych wyników. Należy wymienić zastosowane testy oraz wskazać jego użycie do analizy konkretnych danych. Istotność statystyczna powinna być przedstawiona wraz z danymi w tekście, a także w tabelach i na rysunkach. Należy podać dokładne wartości p, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Autorzy powinni podać informację na temat świadomej zgody pacjentów, którzy brali udział w badaniu. Badania na pacjentach i woluntariuszach wymagają podania informacji na ten temat w tekście artykułu. W przypadku, kiedy zachodzi ryzyko naruszenia prywatności – np. poprzez wykorzystanie zdjęć z badania lub opisu przypadku – należy przesłać do redakcji zgodę na publikację.

W sprawozdaniach z eksperymentów na ludziach, należy wskazać, czy zastosowane procedury są zgodne z normami etycznymi właściwej Komisji Etycznej lub z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej z 2008 roku.

Wyniki badań powinny być zaprezentowane w sposób zwarty i zrozumiały. Tabele i dane powinny być stosowane wyłącznie do wyjaśnienia oraz zobrazowania tez zawartych w tekście. Redakcja prosi o niepowielanie tych samych danych w różnych formatach np. wykresu i tabeli. Wyniki powinny być przedstawione we właściwej kolejności, aby korespondować z tekstem, tabelami i ilustracjami.

Omówienie jest miejscem na omówienie interpretacji wyników w kontekście dotychczasowych badań znanych z literatury tematu. Dane wykorzystane już w sekcjach Wprowadzenie i Wyniki nie powinny być powtórzone. W Dyskusji warto wykazać wpływ wyników i ich ograniczenia w stosunku do przyszłych badań.

Wnioski powinny być powiązane z wyznaczonymi celami pracy, a jeśli zachodzi taka potrzeba proponować zalecenia dla przyszłych prac na dany temat.

Podziękowania. Autorzy powinni wymienić wszystkich współpracowników nie spełniających kryterium autorstwa, jak np. asystentów, asystentów technicznych lub kierownika działu, który np. poparł projekt pracy. Należy podać, czym się zajmowali. Materiały, dotyczące wsparcia finansowego powinny być ujawnione i potwierdzone.

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady tworzenia przypisów i bibliografii

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” stosuje zomodyfikowany format cytowań w systemie Vancouver, które są ułożone alfabetycznie. Wyboru literatury należy dokonać ze względu na jej znaczenie dla artykułu.

Cytowania w tekście oznaczane są cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych, na przykład [1], [1-4] lub [1,3]. Należy upewnić się, że każdy cytowany w tekście odnośnik jest również obecny w wykazie bibliograficznym (i odwrotnie).

Należy unikać cytowania abstraktów. Nieopublikowane obserwacje czy prywatna korespondencja nie może być wykorzystana w formie cytatu. Jeżeli taki materiał jest istotny dla artykułu może być wprowadzony w odpowiednim miejscu w tekście. Cytowanie pracy oznaczonej „w druku” oznacza, że dana pozycja została przyjęta do publikacji.

Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora cytowanej pracy. Przy ustalaniu kolejności kilku prac tego samego autora, pozycje należy układać według roku wydania, najwcześniejsze jako pierwsze. Jeśli cytowany dokument nie ma autora, należy użyć tytułu i ułożyć go alfabetycznie według pierwszego znaczącego słowa w tytule (pominąć partykuły ‘the’, ‘a’, ‘an’).

W celu uniknięcia błędów w cytowaniu dokumentów źródłowych oraz tworzeniu bibliografii (m.in. niewłaściwy styl, brak pozycji w wykazie lub jej powtarzanie) zaleca się przygotowanie cytowań za pomocą oprogramowania do zarządzania bibliografią, które obsługuje język stylów cytowania (Citation Style Language, http://citationstyles.org). Do takich programów  należą m.in. Mendeley (http://www.mendeley.com/), Zotero (https://www.zotero.org/), a także EndNote (http://endnote.com/).

Oprogramowanie do zarządzania bibliografią. Do wprowadzania cytowań i tworzenia spisu literatury zaleca się korzystanie z oprogramowania do zarządzania bibliografią. W tym celu Redakcja przygotowała zmodyfikowany styl Vancouver do zarządzania bibliografią zgodnie z wymaganiami naszego czasopisma. Użytkownicy programu Mendeley mogą zainstalować styl referencyjny dla naszego czasopisma kopiując następujący link: csl.mendeley.com/styles/456808221/vancouver-PPML (zmodyfikowany styl Vancouver). Po wczytaniu tego stylu do oprogramowania Mendeley Reference Manager autor(ka)/autorzy muszą jedynie wybrać odpowiedni szablon czasopisma podczas przygotowywania swojego artykułu (za pomocą wtyczki Mendeley dla Microsoft Word lub LibreOffice w zakładce „Odwołania”), po czym cytaty i bibliografie zostaną automatycznie sformatowane zgodnie z wybranym stylem cytowania. Dla użytkowników oprogramowania Zotero przygotowano PLIK, który po pobraniu należy wczytać w programie (Edycja -> Preferencje -> Cytowanie -> Style -> przycisk „+” dodanie kolejnego stylu).

Używając oprogramowania do zarządzania referencjami należy upewnij się, że wszystkie kody pól zostały usunięte przed wysłaniem manuskryptu do Redakcji.

Jeśli dla PJAMBP nie jest jeszcze dostępny szablon dla innego oprogramowania do zarządzania bibliografią, formatując bibliografię należy postępować według poniższych zasad: 

Standardowy artykuł

 • Gaździńska A, Kłossowski M. Ocena wpływu wybranych czynników żywieniowych oraz aktywności fizycznej na występowanie nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Pol Przegl Med Lotn 2006; 12(2):125-135.

Artykuł z erratą

 • Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide [published erratum appears in N Engl J Med 1979;302:322-5]. N Engl J Med 1979; 301:1382-5.

Artykuł zamieszczony w Internecie

 • Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Retrieved 25 January 2013 from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Źródła elektroniczne

 • Health on the net foundattion code of conduct (HONcode) for medical and health websites. 1997; Retrieved 9 January 2013 from https://www.hon.ch/HONcode.

Artykuł bez autora

 • Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Książka autorska

 • Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Co.; 1984.

Książka pod redakcją

 • Norman IJ, Redfern SJ, eds. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Książka, gdzie organizacja jest autorem i wydawcą:

 • Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

Rozdział w książce

 • Charzewska J, Wajszczyk B, Chabrom E, Rogalska-Niedżwiedż M. Aktywność fizyczna w Polsce w rożnych grupach według wieku i płci. In: Jarosz M, ed. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna i zdrowie Polaków. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2006:317-339.

Materiały pokonferencyjne

 • Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Materiały konferencyjne

 • Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, eds. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.

Materiały w języku innym niż język artykułu

 • Forneau E, Bovet D. Research on the sympathicolytic action of a new dioxane derivative. [Recherches sur l'action sympathicolytique d'un nouveau dérivé du dioxane]. Arch Int Pharmacodyn. 1933;46:178-91. (in French).

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabele oraz Ryciny

Wszystkie tabele i ryciny powinny być wstawione w treści manuskryptu w okolicach miejsca, w którym występuje ich pierwsze przywołanie i muszą być. Powinny one być ponumerowane zgodnie z kolejnością występowania (rycina 1, tabela 1, rycina 2 itd.) oraz mieć tytuł/podpis. Należy upewnić się, że dane przedstawione w tabelach nie powielają wyników opisanych w innym miejscu artykułu. Oznacza to, że nie należy przedstawiać tych samych danych za pomocą różnej formy prezentacji tj. przedstawiaj dane w tabeli, lub na rysunku lub w tekście.

Tabele. Każda tabela powinna być wstawiona w treści jako edytowalny obiekt. Redakcja prosi o nieprzesyłanie tabel w formie obrazków. Tabele należy ponumerować według kolejności pojawiania się w tekście. Należy upewnić się, że do każdej tabeli występuje odwołanie w treści manuskryptu. Każda z nich wymaga krótkiego opisu. Każda kolumna tabeli musi być odpowiednio zatytułowana. Tytuł nie powinien powtarzać informacji zawartych w nagłówku tabeli. Tabele mają na celu przedstawienie dokładnych wartości, które nie są opisane w tekście. Wyjaśnienia powinny pojawić się w przypisach a nie w nagłówku wraz z informacją na temat niestandardowych skrótów lub akronimów. Do przypisów tabeli używa się następujących symboli: *, † ‡, §, II, S, **, † †, ‡ ‡,...

Tabeli należy używać w celu przedstawienia dokładnych wartości danych, których nie da się streścić w kilku zdaniach w tekście lub za pomocą ryciny. Dane powinny być zorganizowane w taki sposób, aby były czytane w kolumnie a nie wierszu. Każda kolumna z danymi liczbowymi musi określać jednostki miary, jakich używa. Należy odpowiednio dobrać jednostki miary, aby mieściły się w zakresie 0-999. Tabele zazwyczaj nie powinny stanowić więcej niż 20% artykułu. Duże liczby można wyrazić w mniejszych jednostkach, stosując odpowiednie opisy w nagłówku kolumny. W celu zachowania czytelności większych tabel, można stosować mniejsze czcionki, ale nie mniejsze niż 8 pkt. Należy określić statystyczne miary zmienności, takie jak odchylenie standardowe (SD) i błąd standardowy średniej (SEM).

Ryciny. Materiały w formie obrazów muszą być dobrej jakości, w rozdzielczości 300 dpi i kolorach w formacie RGB. Redakcja przyjmuje pliki w formacie TIFF, JPG, EPS oraz PDF. Publikacja grafiki w pełnym kolorze nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W druku najlepiej czytelne są czcionki Times New Roman, Helvetica, Arial. Korzystanie z innych krojów czcionek może prowadzić do błędów w wydruku. Ryciny, powinny być ponumerowane według kolejności występowania w tekście. Należy w nich zawrzeć następujące informacje: (a) tytuł ryciny, (b) objaśnienia symboli, (c) wyniki analizy statystycznej. Redakcja prosi o nie umieszczanie tytułu rysunku na obrazku. Zestaw danych, odnoszących się do tej samych wyników analizy powinien być określony, jako Rycina 1A, B, C itd. W przypadku użycia symboli, zaleca się używanie prostych kształtów, takich jak zamknięte i otwarte koła, trójkąty i kwadraty. Znaczenie tych symboli powinno być jednakowe we wszystkich rycinach. Można stosować różne rodzaje linii łączących. Znaczenie symboli i linii powinno być zdefiniowane w legendzie ryciny. Osie powinny być równej długości, tak aby wykresy były kwadratowe. Każda oś powinna być oznaczona opisem zmiennej, którą reprezentuje. Jedynie pierwsza litera pierwszego słowa powinna być opisana wielką czcionką. Oznaczenie powinno być równoległe do danej osi. Osie nie powinny wykraczać poza ostatnią cyfrę i nie powinny być zakończone strzałkami. Należy przyjąć takie jednostki, aby wyrażone za ich pomocą wartości mogły mieścić się w przedziale od 0 do 999.

W przypadku wykorzystania mikrofotografii trzeba podać skalę. Wszelkie symbole, strzałki itp., dodawane do mikrofotografii muszą kontrastować z jej tłem. W przypadku fotografii ludzi wymagane jest przedstawienie zgody na publikację.

Wstawiając rycinę, wykres, schemat, fotomikrograf, diagram itp. należy podać dane źródłowego dokumenty i przedstawić pisemną zgodę właściciela praw autorskich na reprodukcję tego materiału.

Jednostki miary. Miary długości, wysokości, wagi, objętości itp. powinny być podawane w jednostkach metrycznych (metr, kilogram lub litr, itp.) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych. Temperaturę należy podawać w stopniach Celsjusza natomiast ciśnienie tętnicze krwi powinno być podane w milimetrach słupa rtęci.

Skróty i symbole. Należy używać tylko standardowych skrótów. Należy ich unikać w tytule i abstrakcie. Rozwinięcie skrótu musi poprzedzać jego zastosowanie w tekście.

[Powrót do początku]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA KONTROLNA DO PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTU

Przed złożeniem manuskryptu do Redakcji zaleca się autorom sprawdzenie, czy ich zgłoszenie spełnia następujące elementy:

 • Plik jest w formacie dokumentu Microsoft Word, OpenOffice, RTF lub WordPerfect (szablon .docx),
 • Podano pełne imiona i nazwiska autorów,
 • Wskazano adres, numer telefonu oraz adres e-mail autora korespondencyjnego,
 • Zamieszczono informacje na temat wsparcia finansowego,
 • Ujawniono potencjalne konflikty interesów (jeśli dotyczy);
 • Przygotowano skan podpisanego oświadczenia autora/autorów (PDF).
 • Zamieszczono ustrukturyzowane streszczenie, zawierające Wstęp, Metody, Wyniki, Omówienie i Wnioski.
 • Podano od 5 do 7 słów kluczowych.
 • Sprawdzono, że kwestie dotyczące etyki badań, praw autorskich zostały zachowane;
 • Przygotowano propozycję 2 recenzentów (imiona, nazwiska, afiliacje i adresy e-maile).
 • Uzyskano pozwolenie na przedruk rycin lub tabel, (jeśli dotyczy).

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZGŁOSZENIE MANUSKRYPTU 

Przed złożeniem manuskrytpu do Redakcji autorzy proszeni są o przygotowanie jego struktury i treści zgodnie z opisaną powyżej "Instrukcją dla Autorów" oraz dodatkowe sprawdzenie z wykorzystaniem listy kontrolnej.

Zgłoszenie manuskryptu można dokonać za pośrednictwem systemu redakcyjnego JournalsTube czasopisma (rekomendowana opcja) lub przesyłając wymagane pliki bezpośrednio na adres Redakcji: pjambp@wiml.waw.pl

W celu zgłoszenia manuskryptu za pośrednictwem  systemu redakcyjnego czasopisma (JournalsTube) i sprawdzania statusu dotychczasowych zgłoszeń konieczne jest założenie konta (rejestracja) i zalogowanie się na istniejące konto.

ZAREJESTRUJ SIĘ, jeśli nie masz jeszcze konta na platformie redakcyjnej czasopisma. Instrukcję opisującą jak założyć konto i korzystać z platformy redakcyjnej czasopisma można pobrać TUTAJ.

ZALOGUJ SIĘ, jeśli masz już konto na platformie redakcyjnej czasopisma.

Zaloguj się jako na swoje konto i kliknij na ZGŁOŚ MANUSKRYPT. System będzie wymagał od Ciebie wprowadzenia pewnych informacji oraz załączenia plików. Należy przesłać manuskrypt jako jeden plik zawierający tekst, rysunki i tabele. Po zaakceptowaniu manuskryptu do publikacji, autor(rzy) zostaną poproszeni o przesłanie rycin w osobnych plikach (w formacie akceptowalnym przez czasopismo). Po tym, jak manuskrypt zostanie przesłany do Redakcji autor(ka) korespondencyjny będzie otrzymywać od Redakcji wiadomości e-mail z informacją o statusie recenzji pracy. 

[Powrót do początku]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Instrukcje:

 • Instrukcja obsługi systemu redakcyjnego JournalsTube dla autorów ( PDF )
 • Instrukcja obsługi systemu redakcyjnego JournalsTube dla recenzentów ( PDF )
 • Instrukcja dla autorów ( PDF ) - zawierający treść niniejszej strony internetowej

Formularze:

 • Formularz oświadczenia autora/autorów (PDF wymagany dla KAŻDEGO manuskryptu)
 • Formularz umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich ( PDF ) (wymagany dla KAŻDEGO manuskryptu po jego akceptacji do publikacji) *
 • Formularz konfliktu interesów (jeśli dotyczy) ( PDF ) *
 • Wzór formatu manuskryptu do zgłoszenia – Microsoft Word ( DOC )

* podpisany przez każdego autora.