WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Informacje dla autorów

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology
Instrukcje dla autorów
 

ZAKRES TEMATYCZNY

Kwartalnik „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychologyyjest recenzowanym, międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym artykuły poświęcone różnym aspektom współczesnej medycyny i psychologii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej oraz zagadnień stresu ekologicznego, chronobiologicznego, psychologicznego i organizacyjnego a także szeroko rozumianej działalności operatorowej człowieka i jej uwarunkowań. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim przez Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej (PTML).

Redakcja „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” przestrzega zasad Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z tymi wytycznymi. Wszystkie prace odnoszące się do badań na ludziach i zwierzętach muszą zyskać akceptację właściwej Komisji Etycznej. Informacja na temat uzyskania takiej zgody musi znaleźć się w tekście artykułu.

RODZAJE ARTYKUŁÓW

Redakcja „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” zachęca do przesyłania:

Prac oryginalnych – doniesień dotychczas niepublikowanych wyników eksperymentów naukowych i obserwacji prowadzonych przez autorów w celu potwierdzenia lub obalenia jasno określonej hipotezy.

Prac przeglądowych – raportów na temat stanu wiedzy w danej dziedzinie lub w dziedzinie badań, w szczególności bieżących kontrowersji, teoretycznego i praktycznego podejścia do zagadnienia, nierozwiązanych problemów itp. ze starannie wybranymi odniesieniami do literatury przedmiotu.

Artykuły są publikowane w języku angielskim. Redakcja przyjmuje prace napisane po angielsku lub po polsku.

STANDARDY ETYCZNE

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” zachowuje wysokie standardy etyczne. Czytelnicy muszą mieć zagwarantowane, że autorzy publikacji przedstawiają wyniki swojej pracy w sposób jasny, rzetelny i uczciwy, bez względu na to, czy pochodzą one bezpośrednio od autorów czy też pochodzą z innych źródeł. Wszelkie przypadki publikacji wtórnych, plagiatu, fałszowania danych, ghostwritting, guest authorship itp. są przejawem naukowej nieuczciwości, o której zostaną poinformowane właściwe instytucje (pracodawca, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych itp.).

Plagiat jest rozumiany, jako wykorzystanie lub prezentacja pomysłów, idei lub fragmentów opublikowanego materiału bez podania źródła.

Redakcja powinna zostać poinformowana o źródłach finansowania publikacji.

Przy ocenie ewentualnych naruszeń norm etycznych „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” będzie działał zgodnie z normami opracowanymi przez Commitee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org).

Wszystkie przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza naruszenie zasad etycznych przestrzeganych w nauce zostaną udokumentowane.

PROCEDURA REDAKCYJNA

Ocena wstępna. Nadesłany artykuł jest oceniany przez redakcję pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi i polityką czasopisma. Niepełne lub nieprawidłowo przygotowane teksty będą odsyłane do autorów z propozycją korekty. Każdy artykuł jest rejestrowany poprzez nadanie mu właściwego numeru. Autorzy dostają informację o numerze przypisanym do ich artykułu. Redaktor Naczelny lub redaktor danego działu tematycznego decyduje czy artykuł:

 1. Powinien trafić do recenzji.
 2. Powinien wrócić do autorów z propozycjami zmian.
 3. Powinien zostać odrzucony.

Odpowiednio przygotowany artykuł zostaje przesłany do dwóch (lub większej liczby) recenzentów, a w przypadku artykułu z danymi statystycznymi także do redaktora statystycznego. Wstępny proces oceny zajmuje zazwyczaj od tygodnia do trzech tygodni.

Oświadczenie autora/autorów. Po wpłynięciu artykułu do redakcji, autorzy otrzymają formularz oświadczenia, które należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do redakcji. W ten sposób autorzy potwierdzają autorstwo artykułu, jego oryginalność, przeniesienie praw autorskich i wyrażają zgodę na proces redakcyjny, w tym stwierdzają, że nie wycofają artykułu. Wypełnione deklaracje należy niezwłocznie odesłać, aby nie powodować opóźnień w procesie redakcyjnym.

Konflikt interesów. W chwili wpłynięcia artykułu do redakcji, autorzy powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe związane z powstaniem artykułu. Te informacje są utrzymywane w tajemnicy, aby nie wpłynęły na proces recenzyjny. Jeśli artykuł zostanie przyjęty do publikacji, redakcja omówi z autorami sposób właściwego przekazania informacji o zobowiązaniach finansowych czytelnikowi.

Istotą recenzji i redakcji jest niezależna interpretacja tekstu. Dlatego zarówno recenzenci jak i redaktorzy nie mogą być powiązani z firmą (lub konkurencją danej firmy) opisaną w artykule. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów należy o tym poinformować Redaktora Naczelnego.

Przeniesienie praw autorskich. „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” wymaga od autorów artykułu podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich. Artykuł nie trafi do recenzji dopóki nie zostanie ona dostarczona do redakcji. Artykuły wydane w „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” nie mogą być publikowane w innych czasopismach bez zgody wydawcy.

Proces recenzyjny. Prace przyjęte i zarejestrowane są wysyłane do niezależnych ekspertów w celu oceny naukowej. Zachęcamy autorów do wskazania do pięciu potencjalnych recenzentów (z wyłączeniem współautorów, współpracowników itp). Redakcja zachowuje przy tym prawo do decyzji wyboru recenzentów. Recenzje zostaną przesłane do autorów w terminie od miesiąca do trzech miesięcy. Autorzy powinni w pełni się zastosować do uwag i sugestii recenzentów.

Celem recenzji jest przedstawienie opinii eksperckiej na temat artykułu. Recenzja dostarcza autorom informacji o sposobie poprawienia tekstu. Redakcja przyjmuje tajne komentarze kierowane do niej, ale zaznacza, że wszelkie uwagi, pozwalające poprawić artykuł powinny być przeznaczone dla autorów.

Korekta. Poprawionemu artykułowi powinien towarzyszyć list, opisujący w kolejności naniesione zmiany. Zmienione ustępy w nowej wersji artykułu powinny być wyróżnione poprzez określenie stron i paragrafów, lub wyróżnione żółtym podkreśleniem w tekście.

Akceptacja. Proces recenzji w „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest poufny - recenzenci są anonimowi dla autorów. Nadesłane prace są przyjmowane do publikacji po uzyskaniu pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. Recenzenci proszeni są o rzetelną ocenę nadesłanych prac w formie pisemnej przy użyciu zunifikowanego „Kwestionariusza recenzenta” (dostarczanego przez Redakcję) oraz o podanie jednoznacznego wniosku, czy artykuł powinien zostać opublikowany. Istnieją cztery możliwe rodzaje decyzji:

 • akceptacja bez zmian,
 • przyjęcie po niewielkiej zmianie,
 • ponowne rozpatrzenie po dużych zmianach,
 • odrzucenie, zazwyczaj dlatego, że praca nie spełnia kryteriów oryginalności, nie ma znaczenia dla danej dziedziny, nie ma wartości interdyscyplinarnej lub rzetelnej metodologii.

Jeśli recenzenci wydają się różnić w swoich opiniach, Redaktor Naczelny może: (a) poprosić innych recenzentów o ocenę pracy, lub (b) rozważyć wszystkie uwagi i zrównoważyć ostateczną decyzję. Aby pomóc w tym procesie, recenzent powinien dostarczyć redakcji jak najwięcej informacji. Recenzja, która jasno przedstawia powody zarówno za, jak i przeciw publikacji, ma taką samą a nawet większą wartość, jak recenzja zawierająca bezpośrednie zalecenie.

ARTYKUŁ

Artykuł musi spełniać podstawowe wymagania: interlinia 1,5, wielkość czcionki 12, typ czcionki Times New Roman, wielkość marginesów: 2,5 cm (1 cal) na górze, na dole, po prawej i lewej stronie. Strony muszą być numerowane.

Artykuł powinien składać się z następujących elementów:

Strona tytułowa
• tytuł artykułu (krótkie i treściwe streszczenie artykułu naukowego, informacje na temat zakresu badania),
• imiona i nazwiska autorów, które należy umieścić powyżej tytułu,
• bieżące afiliacje autorów,
• informacje na temat wsparcia finansowego,
• dokładny adres, numer telefonu, e-mail.

Strona abstraktu
• Abstrakt (do 250 słów), powinien składać się z następujących elementów: Wprowadzenie, Metody, Wyniki, Dyskusja i wnioski.

 • Wprowadzenie – klarowne określenie sensowności i celu badania, nawiązujące do obecnego stanu wiedzy w tym obszarze wraz z hipotezą lub pytaniem, na jakie artykuł szuka odpowiedzi artykuł.
 • Metody – opis podstawowych technik, bez wchodzenia w szczegóły metodologii, informacje nt. wielkości próby i najważniejszych doświadczeń.
 • Wyniki – przedstawienie podstawowych wyników.
 • Dyskusja i wnioski – w klarowny sposób podaje wnioski. Podkreśla nowe aspekty badań i ich interpretację. Może zawierać ogólną interpretację jak również zalecenia dla przyszłych badań.
 • Słowa kluczowe - od 5 do 10 słów (w odniesieniu do istotnych elementów artykułu) lub krótkich fraz, które nie pojawiają się w tytule pracy.

Tekst (Wprowadzenie, Metody, Wyniki, Dyskusja i wnioski, Podziękowania, Słownik, Odnośniki)

Wprowadzenie - powinno zawierać hipotezy i podawać konkretny cel naukowy pracy. Autorzy powinni przedstawić problem, określając bieżący stan wiedzy na dany temat.

Metody – opis metod i ich doboru, sposobu weryfikacji i innych kryteriów. Zalecane jest użycie śródtytułów. W tej części powinny znaleźć się informacje na temat sposobu zebrania danych, metod pomiaru, wykorzystanej aparatury, znanych metod (wraz z odniesieniami do niej), dawek, próby, metod statystycznych, powodów wyboru danej metody i jej ograniczeń.

Autorzy powinni podać informację na temat świadomej zgody pacjentów, którzy brali udział w badaniu. Badania na pacjentach i woluntariuszach wymagają podania informacji na ten temat w tekście artykułu. W przypadku, kiedy zachodzi ryzyko naruszenia prywatności – np. poprzez wykorzystanie zdjęć z badania lub opisu przypadku – należy przesłać do redakcji zgodę na publikację.

W sprawozdaniach z eksperymentów na ludziach, należy wskazać, czy zastosowane procedury są zgodne z normami etycznymi właściwej Komisji Etycznej lub z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej z 2008 roku.

Wyniki badań powinny być zaprezentowane w sposób zwarty i zrozumiały. Tabele i dane powinny być stosowane wyłącznie do wyjaśnienia oraz zobrazowania tez zawartych w tekście. Redakcja prosi o niepowielanie tych samych danych w różnych formatach np. wykresu i tabeli. Wyniki powinny być przedstawione we właściwej kolejności, aby korespondować z tekstem, tabelami i ilustracjami.

Dyskusja jest miejscem na omówienie interpretacji wyników w kontekście dotychczasowych badań znanych z literatury tematu. Dane wykorzystane już w sekcjach Wprowadzenie i Wyniki nie powinny być powtórzone. W Dyskusji warto wykazać wpływ wyników i ich ograniczenia w stosunku do przyszłych badań.

Wnioski powinny być powiązane z wyznaczonymi celami pracy, a jeśli zachodzi taka potrzeba proponować zalecenia dla przyszłych prac na dany temat.

Podziękowania. Autorzy powinni wymienić wszystkich współpracowników nie spełniających kryterium autorstwa, jak np. asystentów, asystentów technicznych lub kierownika działu, który np. poparł projekt pracy. Należy podać, czym się zajmowali. Materiały, dotyczące wsparcia finansowego powinny być ujawnione i potwierdzone.

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” stosuje zomodyfikowany format cytowań w systemie Vancouver, które są ułozone alfabetycznie. Wyboru literatury należy dokonać ze względu na jej znaczenie dla artykułu.

Standardowy artykuł

Gaździńska A, Kłossowski M. Ocena wpływu wybranych czynników żywieniowych oraz aktywności fizycznej na występowanie nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Pol Przegl Med Lotn 2006; 12(2):125-135.

Artykuł z erratą

Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide [published erratum appears in N Engl J Med 1979;302:322-5]. N Engl J Med 1979; 301:1382-5.

Artykuł zamieszczony w Internecie

Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Retrieved 25 January 2013 from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Źródła elektroniczne

Health on the net foundattion code of conduct (HONcode) for medical and health websites. 1997; Retrieved 9 January 2013 from https://www.hon.ch/HONcode.

Artykuł bez autora

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Książka autorska

Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Co.; 1984.

Książka pod redakcją

Norman IJ, Redfern SJ, eds. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Książka, gdzie organizacja jest autorem i wydawcą:

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

Rozdział w książce

Charzewska J, Wajszczyk B, Chabrom E, Rogalska-Niedżwiedż M. Aktywność fizyczna w Polsce w rożnych grupach według wieku i płci. In: Jarosz M, ed. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna i zdrowie Polaków. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2006:317-339.

Materiały pokonferencyjne

Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Materiały konferencyjne

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, eds. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.

Należy unikać cytowania abstraktów. Nieopublikowane obserwacje czy prywatna korespondencja nie może być wykorzystana w formie cytatu. Jeżeli taki materiał jest istotny dla artykułu może być wprowadzony w odpowiednim miejscu w tekście.

Tabele powinny być dostarczone oddzielnie. Redakcja prosi o nieprzesyłanie tabel w formie obrazków. Tabele należy ponumerować według kolejności pojawiania się w tekście. Każda z nich wymaga krótkiego opisu. Każda kolumna tabeli musi być odpowiednio zatytułowana. Tytuł nie powinien powtarzać informacji zawartych w nagłówku tabeli. Tabele mają na celu przedstawienie dokładnych wartości, które nie są opisane w tekście. Wyjaśnienia powinny pojawić się w przypisach a nie w nagłówku wraz z informacją na temat niestandardowych skrótów. Do przypisów tabeli używa się następujących symboli: *, † ‡, §, II, S, **, † †, ‡ ‡,...

Dane raz wykorzystane w formie, np. tabeli nie mogą być pokazywane ponownie np. w formie ryciny. Dane powinny być zorganizowane w taki sposób, aby były czytane w kolumnie a nie wierszu. Każda kolumna z danymi liczbowymi musi określać jednostki miary, jakich używa. Należy odpowiednio dobrać jednostki miary, aby mieściły się w zakresie 0-999. Tabele zazwyczaj nie powinny stanowić więcej niż 20% artykułu. W statystyce wymagane jest określenie błędu standardowego. Dane opublikowane wcześniej lub niepublikowane, a wykorzystane w artykule wymagają zgody twórców.

Ryciny. Materiały w formie obrazów muszą być dobrej jakości, w rozdzielczości 300 dpi i kolorach w formacie RGB. Redakcja przyjmuje pliki w formacie TIFF i JPG. W druku najlepiej wychodzą czcionki Times New Roman, Helvetica, Arial. Korzystanie z innych krojów czcionek może prowadzić do błędów w wydruku. Ryciny, powinny być ponumerowane według kolejności występowania w tekście. Należy w nich zawrzeć następujące informacje: (a) tytuł ryciny, (b) objaśnienia symboli, (c) statystyki. Redakcja prosi o nie umieszczanie tytułu rysunku na obrazku. Zestaw danych, odnoszących się do tego samego przypadku powinien być określony, jako Rycina 1A, B, C itd. W przypadku użycia symboli, zaleca się używanie prostych kształtów.   

Wykresy i tabelki prosimy dostarczyć w plikach Excel. Należy unikać trójwymiarowych wykresów, jeśli nie są absolutnie koniecznie. Tło powinno zostać klarowne. Wykres nie powinien mieć obramowania.

W przypadku wykorzystania mikrofotografii trzeba podać skalę. Wszelkie symbole, strzałki itp., dodawane do mikrofotografii muszą kontrastować z jej tłem. W przypadku fotografii ludzi wymagane jest przedstawienie zgody na publikację.

Jednostki miar należy podawać w jednostkach metrycznych, temperatury w stopniach Celsjusza, ciśnienia tętniczego w milimetrach słupa rtęci.

Skróty i symbole. Należy używać tylko standardowych skrótów. Należy ich unikać w tytule i abstrakcie. Rozwinięcie skrótu musi poprzedzać jego zastosowanie w tekście.

LISTA KONTROLNA

• Interlinia 1,5, marginesy 2,5 z każdej strony, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12, brytyjski angielski (ewentualnie polski), jednostki miary metryczne .
• Pełne imiona i nazwiska autorów.
• Informacja na temat wsparcia finansowego .
• Abstrakt składa się ze Wstępu, Metod, Wyników, Dyskusji i wniosków.
• 5 do 10 słów kluczowych.

• Słowniczek.
• Legendy do tabel i rycin.
• Dokładny adres, numer telefonu, e-mail autora.
• Materiały w formie elektronicznej przesłane w oddzielnych plikach.
• Zgoda Komisji Etycznej, świadoma zgoda na zmieszczenie zdjęć lub materiałów wideo.
• 3 do 5 propozycji potencjalnych recenzentów z e-mailami.
• Pozwolenie na przedruk danych lub tabel, (jeśli dotyczy).
• Oświadczenie autora.