WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Procedura recenzowania

PROCEDURA REDAKCYJNA

Ocena wstępna. Nadesłany artykuł jest oceniany przez redakcję pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi i polityką czasopisma. Niepełne lub nieprawidłowo przygotowane teksty będą odsyłane do autorów z propozycją korekty. Każdy artykuł jest rejestrowany poprzez nadanie mu właściwego numeru. Autorzy dostają informację o numerze przypisanym do ich artykułu. Redaktor Naczelny lub redaktor danego działu tematycznego decyduje czy artykuł:

 1. Powinien trafić do recenzji.
 2. Powinien wrócić do autorów z propozycjami zmian.
 3. Powinien zostać odrzucony.

Odpowiednio przygotowany artykuł zostaje przesłany do dwóch (lub większej liczby) recenzentów, a w przypadku artykułu z danymi statystycznymi także do redaktora statystycznego. Wstępny proces oceny zajmuje zazwyczaj 1-2 tygodnie.

Oświadczenie autora/autorów. Autor/Autorzy składając do Redakcji stosowne oświadczenie (formularz oświadczenia PDF lub DOC) potwierdzają autorstwo artykułu oraz jego oryginalność. Oświadczają, że manuskrypt nie został wcześniej opublikowany i aktualnie nie znajduje się w redakcji/wydawcy innego czasopisma. Autor/Autorzy deklaruje ponadto gotowość do przeniesienia na wydawcę autorskich praw majątkowych do opublikowanego artykułu. Wypełniony i podpisany skan oświadczenia autor/autorzy przesyłają do Redakcji wraz z manuskryptem za pośrednictwem platformy edytorsko-redakcyjnej czasopisma (opcja zalecana) lub pocztą elektroniczną pjambp@wiml.waw.pl. Brak oświadczenia autor/autorów będzie powodować opóźnienie w procesie redakcyjnym.

Przeniesienie praw autorskich. „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” wymaga od autora/autorów artykułu podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Autorzy publikujący w PJAMBP zgadzają się na następujące warunki:

 1. Przeniesienia na wydawcę PJAMBP prawa do pierwszej publikacji utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL, dostępnej na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/deed.en);
 2. Podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Podpisanie umowy nastąpi po akceptacji artykułu do publikacji. Czasopismo wymaga pisemnej akceptacji przeniesienia autorskich praw majątkowych od wszystkich autorów artykułu. Artykuł nie zostanie opublikowany dopóki autor/autorzy nie dostarczy do Redakcji (adres e-mail: pjambp@wiml.waw.pl) skanu podpisanej umowy. Formularz umowy dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania w zakładce "Instrukcja dla Autorów".

 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Prace przyjęte i zarejestrowane są wysyłane do niezależnych ekspertów w celu oceny naukowej. Zachęcamy autorów do wskazania do pięciu potencjalnych recenzentów (z wyłączeniem współautorów, współpracowników itp). Redakcja zachowuje przy tym prawo do decyzji wyboru recenzentów. Recenzje zostaną przesłane do autorów w terminie od miesiąca do trzech miesięcy. Autorzy powinni w pełni się zastosować do uwag i sugestii recenzentów.

Celem recenzji jest przedstawienie opinii eksperckiej na temat artykułu. Recenzja dostarcza autorom informacji o sposobie poprawienia tekstu. Redakcja przyjmuje tajne komentarze kierowane do niej, ale zaznacza, że wszelkie uwagi, pozwalające poprawić artykuł powinny być przeznaczone dla autorów.

Korekta. Poprawionemu artykułowi powinien towarzyszyć list, opisujący w kolejności naniesione zmiany. Zmienione ustępy w nowej wersji artykułu powinny być wyróżnione poprzez określenie stron i paragrafów, lub wyróżnione żółtym podkreśleniem w tekście.

Akceptacja. Proces recenzji w „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest poufny - recenzenci są anonimowi dla autorów. Nadesłane prace są przyjmowane do publikacji po uzyskaniu pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. Recenzenci proszeni są o rzetelną ocenę nadesłanych prac w formie pisemnej przy użyciu zunifikowanego Kwestionariusza recenzenta (format edytowalny DOC) lub za pośrednictwem platformy edytorskiej czasopisma (opcja rekomendowana) oraz o podanie jednoznacznego wniosku, czy artykuł powinien zostać opublikowany. Istnieją cztery możliwe rodzaje decyzji:

 • akceptacja bez zmian,
 • przyjęcie po niewielkiej zmianie (bez ponownej recenzji),
 • ponowne rozpatrzenie po dużych zmianach,
 • odrzucenie, zazwyczaj dlatego, że praca nie spełnia kryteriów oryginalności, nie ma znaczenia dla danej dziedziny, nie ma wartości interdyscyplinarnej lub rzetelnej metodologii.

Jeśli recenzenci wydają się różnić w swoich opiniach, Redaktor Naczelny może:

 • poprosić innych recenzentów o ocenę pracy, lub
 • rozważyć wszystkie uwagi i zrównoważyć ostateczną decyzję.

Aby pomóc w tym procesie, recenzent powinien dostarczyć redakcji jak najwięcej informacji. Recenzja, która jasno przedstawia powody zarówno za, jak i przeciw publikacji, ma taką samą a nawet większą wartość, jak recenzja zawierająca bezpośrednie zalecenie.