WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników Platformy czasopisma „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (w skrócie PJAMBP), działającej pod adresem https://pjambp.waw.pl zwanej dalej „PLATFORMĄ”.

Użytkownikami PLATFORMY są autorzy zgłaszający swoje prace do publikacji w PJAMBP oraz osoby prowadzące prace związane z obsługą procesu redaktorsko-wydawniczego tego czasopisma tj. członkowie Zespołu Redakcyjnego oraz Rady Redakcyjnej, a także recenzenci; zwani dalej „UŻYTKOWNIKAMI”;

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML), z siedzibą w Warszawie 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, NIP: 1180059744, REGON: 010132188, zwany dalej „ADMINISTRATOREM”.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

Ze strony ADMINISTRATORA nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prowadzi Inspektor Danych Osobowych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, e-mail: iodo@wiml.waw.pl 

Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników PLATFORMY będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania czasopisma naukowego PJAMBP, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),  w szczególności do:  
 • zapewnienia komunikacji w procesie redakcyjnym; 
 • redagowania treści zamieszczanej na PLATFORMIE;
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa oraz liczby pobranych publikacji);
 • marketingu bezpośredniego, tj. wysyłania za zgodą UŻYTKOWNIKÓW powiadomień oraz informacji dotyczących publikacji i ofert związanych z kwartalnikiem PJAMBP, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO). Przy czym UŻYTKOWNIK w każdym momencie może cofnąć zgodę na otrzymywanie od ADMINISTRATORA tych powiadomień oraz informacji;
 • przenoszenia na ADMINISTRATORA autorskich praw majątkowych do opublikowanego dzieła;
 • informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na PLATFORMIE;
 • indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopisma;
 1. UŻYTKOWNICY przekazują ADMINISTRATOROWI następujące dane: imię, drugie imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail, numer ORCID, kraj pochodzenia, numer telefonu, afiliacja; 
 2. Dane wymienione w pkt. 2 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 2  jest warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie redakcyjno-wydawniczym, w tym:
 • deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów;
 • prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, redaktora statystycznego, redaktora ds. etyki, redaktora językowego, recenzenta, członka Rady Redakcyjnej, specjalisty DTP, korektora, sekretarza czasopisma, menedżera ds. marketingu;
 1. Zgodnie z art. 89 RODO, dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW będą przetwarzane w zakresie i celach określonych w pkt.1, w tym do celów naukowych oraz statystycznych, przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w sytuacji, gdy przepisy prawa taki okres wyznaczają. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych, jak również w społecznościowych serwisach internetowych. 
 2. Dane osobowe autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
 3. Źródłem pochodzenia danych osobowych są dane przekazane przez osoby, których dane są przetwarzane (podmiot danych).

Prawa użytkowników

 1. Po spełnieniu warunków określonych w art. 15-21 RODO każdy UŻYTKOWNIK ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • bycia zapomnianym (w przypadku nieprzyjęcia tekstu do publikacji) – dane osobowe zostają na życzenie UŻYTKOWNIKA trwale usunięte; 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • złożenia sprzeciwu.
 1. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATORA, przysługuje UŻYTKOWNIKOWI prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Skorzystanie z praw określonych w pkt. 7 następuje po uprzednim zgłoszeniu do ADMINISTRATOROWI na adres kontaktowy wskazany w Postanowieniach ogólnych.

Prawa Administratora

 1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych UŻYTKOWNIKA po cofnięciu przez niego zgody (np. oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych) tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub prawa międzynarodowego obligują go do przechowywania tych danych.
 2. ADMINISTRATOR może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej Dane mogą być przekazywane, na podstawie udzielonej zgody:
 • procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego PLATFORMY;
 • wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs;
 • wydawcom baz i katalogów indeksujących: Index Copernicus, ORCID, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Crossref Metadata Search,
 • innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.