WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Arkusz recenzji

Wartość publikacyjna artykułu               
Czy temat jest istotny? 
Czy artykuł posiada wartość naukową/praktyczną/edukacyjną, czy jest przydatny? 
Komentarz:

Tytuł                
Czy tytuł jest zgodny z treścią artykułu?  
Czy tytuł dobrze oddaje sens publikacji?   
Komentarz:

Abstrakt/Streszczenie                
Czy abstrakt jest napisany w sposób zwięzły i przejrzysty?   
Czy abstrakt oddaje sens całego artykułu?   
Komentarz:

Słowa kluczowe                
Czy wszystkie słowa kluczowe są potrzebne i odpowiednio dobrane? 
Komentarz:             

Typ artykułu (proszę wybrać jedną odpowiedź)                
Artykuł oryginalny   
Artykuł przeglądowy   
Artykuł kazuistyczny   
Nota techniczna   
Doniesienie naukowe   
Komentarz:

Wstęp                
Czy wprowadzenie jest jasno i zrozumiale napisane? 
Czy cel artykułu został jasno zdefiniowany?  
Komentarz:           

Materiały i metody badawcze                
Czy sposób prowadzenia badania i uzyskiwania materiału badawczego jest jasno wyjaśniony? 
Czy kryteria doboru próby badawczej są uzasadnione i jasno wyjaśnione?  
Czy cechy próby badawczej są właściwie opisane?   
Czy próba badawcza jest reprezentatywna?  
Czy metoda statystyczna jest odpowiednio dobrana?   
Czy Komisja Bioetyczna zatwierdziła badania?   
Czy uczestnicy badania wyrazili świadomą zgodę na uczestniczenie w badaniu?   
Czy istnieją jakieś obiekcje etyczne związane z badaniem?   
Komentarz:           

Wyniki                
Czy analiza danych została przeprowadzona w sposób systematyczny?   
Czy otrzymane wyniki są wiarygodne?   
Czy otrzymane wyniki badania są istotne?   
Komentarz:

Dyskusja               

Czy interpretacja wyników jest jasno przedstawiona i odpowiednio poparta dowodami?
Komentarz:

Wnioski                
Czy wnioski są prawidłowe ?  
Komentarz:

Ryciny                
Czy wszystkie ryciny są niezbędne i odpowiednio dobrane?
Komentarz:               

Zdjęcia                
Czy wszystkie zdjęcia są niezbędne i odpowiednio dobrane do przedstawianego tematu?
Komentarz:

Tabele                
Czy wszystkie tabele są niezbędne i odpowiednio dobrane do przedstawianego tematu?
Komentarz:               

Bibliografia              
Czy wszystkie odniesienia są aktualne?    
Czy zostały zacytowane najważniejsze doniesienia naukowe związane z tematyką artykułu?
Komentarz:             

Styl języka (proszę wybrać jedną odpowiedź)                
Język i styl nie budzą zastrzeżeń.   
Potrzebne jest sprawdzenie pisowni i drobna poprawa stylu.    
Wymagana jest poważna redakcja treści i poprawa stylu.   
Użyty język jest na niedopuszczalnym poziomie.   
Komentarz:

Decyzja o publikacji (proszę wybrać jedną odpowiedź)               
Akceptacja.   
Akceptacja po niewielkich poprawkach.   
Do ponownego rozpatrzenia po wprowadzeniu większych poprawek.   
Do odrzucenia – wymagane jest wyjaśnienie (!)   
Komentarz: