WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 4

Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy straży pożarnej


Jan F. Terelak1, Beata Kosińska2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Bezpieczeństwa Lotów, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Autor korenspondencyjny: Jan F. Terelak; Zakład Bezpieczeństwa Lotów, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: jterelak[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Podstawą teoretyczną pracy są Teoria Inteligencji Emocjonalnej Saloveya, Mayera oraz Teoria Stylów Radzenia Sobie ze Stresem Endlera i Parkera. Cel. Weryfikacji poddano hipotezę o związku inteligencji emocjonalnej z preferowanymi stylami radzenia sobie ze stresem zawodowym marynarzy. Metody. Do badania poziomu inteligencji emocjonalnej użyto dwóch narzędzi badawczych opierających się na koncepcji Saloveya i Mayera: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE oraz Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO, zaś do pomiaru stylów radzenia sobie ze stresem zastosowano Kwestionariuszem CISS – Coping Inventory for Stressful Situations oparty na koncepcji Endlera i Parkera. Osobami badanymi byli strażacy (n=25) i pracownicy biurowi (n=25) w wieku 22-44 lata. Wnioski. Stwierdzono między innymi, że osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej częściej stosują styl zadaniowy w radzeniu sobie ze stresem, zaś osoby o niskim poziomie inteligencji emocjonalnej częściej wybierają styl emocjonalny i styl unikowy polegający na angażowaniu się w czynności zastępcze.


Słowa kluczowe

inteligencja emocjonalna, style radzenia sobie ze stresem, strażacy, coping styles, emotional intelligence, fire brigade