WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 4

Proces widzenia barwnego


Karol Stasiak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Karol Stasiak; Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: kstasiak[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Autor przedstawia proces widzenia barwnego począwszy od emisji światła, przez fizjologię widzenia barwnego po psychologiczne procesy percepcji barw. Omówione zostało również znaczenie prawidłowej percepcji barw w widzeniu personelu latającego oraz uregulowania prawne odnośnie widzenia barwnego w lotnictwie.


Słowa kluczowe

sen, percepcja, światło, medycyna lotnicza, colour, perception, light, aviation medicine