WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Technologie agentowe w LabTSI ™ - zastosowania w ratownictwie medycznym


Piotr Filipkowski1, Marek Janicki2, Dorota Oleszczuk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Europejskie Centrum Technologii Społeczeństwa Informacyjnego
2Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II


Autor korenspondencyjny: Piotr Filipkowski; Europejskie Centrum Technologii Społeczeństwa Informacyjnego; email: p.filipkowski[at]gmail.com


Full text

Streszczenie

W pracy opisano możliwości wykorzystania platformy modelowania i symulacji do badań nad technologiami agentowymi w systemie „Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Zaprezentowano odpowiedni model agencji wg M.L. Minsky’ego oraz podstawowe funkcje przez nią realizowane. Wyodrębniono agencję pełniącą funkcje zarządzania relacjami „poszkodowany lekarz” z uwzględnieniem trójczynnikowej funkcji użyteczności jej decyzji wg A. Janickiego. Przedstawiono eksperyment badawczy wykonany na informatycznej platformie LabTSI™ umożliwiający modelowanie całokształtu złożoności problematyki przedszpitalnego ratownictwa medycznego.


Słowa kluczowe

ratownictwo medyczne, sztuczna inteligencja, ocena jakości, modelowanie i symulacje komputerowe, emergency medical services, artificial intelligence, quality assessment, modeling and computer simulation