WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 3

Wpływ treningu przeciwprzeciążeniowego w pozycji „krzesełko” na tolerancję przyspieszeń +Gz


Lech Kropka1, Ewelina Zawadzka-Bartczak1, Marcin Kropka2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Klinika Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Zakład Treningu Lotniczo-Lekarskiego, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Ewelina Zawadzka-Bartczak; Klinika Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: ezawadzka[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Przeciwprzeciążeniowy natężony manewr oddechowy (anti-G straining maneuver AGSM) jest nadal istotną składową ochrony pilota przed utratą przytomności spowodowaną przeciążeniem (G-induced loss of consciousness GLOC). Istotną poprawę tolerancji przyspieszeń +Gz można uzyskać i utrzymywać poprzez systematyczny trening fizyczny. Celem pracy była ocena wpływu nowego modelu treningu AGSM w pozycji „krzesełko” na tolerancję przyspieszeń +Gz. Materiał i metody. Zbadano dziewięciu zdrowych pilotów. Zmierzono poziom tolerancji przyspieszeń +Gz (przed i po dwóch miesiącach treningu) oraz wartość +Gz przy, której badany rozpoczynał wykonywanie manewrów AGSM podczas badań na wirówce przeciwprzeciążeniowej. Wyniki. Siedmiu pilotów poprawiło tolerancję przyspieszeń w programie GOR oraz ośmiu – w programie ROR. Obserwowano również korzystny wpływ treningu na poziom tolerancji, przy którym badani rozpoczynali wykonywanie AGSM. Po zakończeniu programu treningów sześciu badanych rozpoczynało wykonywanie AGSM przy wyższych wartościach przyspieszeń od wyjściowych. Wnioski. Trening przeciw-przeciążeniowych manewrów oddechowych w pozycji „krzesełko” poprawia tolerancję przyspieszeń +Gz, jest łatwy do wykonania, nie zabiera dużo czasu i jest bezpieczny z medycznego punktu widzenia.


Słowa kluczowe

AGSM, trening fizyczny, przyspieszenia, AGSM, physical training, accelerations