WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 2

Subkliniczna niedoczynność tarczycy w aspekcie klinicznym i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego


Łukasz Olendrzański1, Lech Kropka1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Klinika Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Łukasz Olendrzański; Klinika Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: l.olendrzynski[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

W pracy omówiono etiologię i objawy niedoczynności tarczycy, kładąc główny nacisk na problemy związane z jej postacią subkliniczną, w której stężenie TSH jest podwyższone, a wolnych hormonów tarczycy (FT-3, FT-4) jeszcze prawidłowe. Wskazano na konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań z zakresu neuro-psycho-kardio-endokrynologii u młodych osób w wieku prokreacyjnym, u których subkliniczna niedoczynność tarczycy (SNT) stanowi nieprawidłowość odosobnioną, przed i po leczeniu L-Tyroksyną. Ich wyniki pozwoliłyby zatwierdzić lub zweryfikować aktualną strategię postępowania klinicznego w przypadkach SNT i doprecyzować aktualne przepisy orzeczniczo-lotniczo-lekarskie w zakresie zaburzeń hormonalnych tarczycy. Z w/wym. badań specjalistycznych omówiono przydatność nowych technik echokardiografii w diagnostyce tej postaci schorzenia. W oparciu o dotychczasowy stan wiedzy, przedstawiono propozycje postępowania w SNT u kandydatów do WSOSP i wyszkolonych pilotów, dla potrzeb wojskowych komisji lotniczo-lekarskich.


Słowa kluczowe

subkliniczna niedoczynność tarczycy, wojskowe orzecznictwo lotniczo-lekarskie, subclinical hypothyroidism, military aviationmedical jurisprudence