WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2012, Volume 18, Issue 2

Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej


Przemysław Tużnik1, Piotr Francuz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Autor korenspondencyjny: Piotr Francuz; Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; email: francuz[at]kul.pl


Full text

Streszczenie

Celem prezentowanych tu badań było sprawdzenie w jaki sposób złożoności przestrzenna organizacja obiektu wpływają na czas i poprawność wykonania jego rotacji umysłowej. Wzięliśmy pod uwagę dwa typy złożoności. Pierwsza z nich to złożoność konturowa, która przejawia się w różnej liczbie załamań linii tworzącej obrys obiektu. Drugi typ to złożoność strukturalna definiowana różną liczbą elementów wewnątrz obiektu przy niezmienionym konturze. Każdy z typów przyjmował dwa poziomy: mała lub duża złożoność. Wymiarowość obiektów przyjmowała z kolei trzy poziomy: obiekty 2D prezentowane na monitorze komputera, obiekty Quasi 3D prezentowane na ekranie komputera oraz obiekty Stereo 3D wyświetlane stereoskopowo. W badaniach analizowana była także trajektoria ruchu gałek ocznych. Okazało się, że obiekty Stereo 3D są rotowane poprawniej niż obiekty 2D i Quasi 3D. Badani częściej fiksowali na nich wzrok i wykonywali krótsze sakkady. Obiekty Stereo 3D charakteryzują się także większym dopasowaniem trajektorii pomiędzy obiektem zrotowanym a niezrotowanym. Przestrzenna organizacja obiektu nie wpływa na czas potrzebny do wykonania rotacji umysłowej. W przypadku bodźców trójwymiarowych obecność binokularnej wskazówki głębi wynikającej z rozbieżności dwuocznej sprawia, że zadanie polegające na umysłowej rotacji obiektów Stereo 3D jest wykonywane poprawniej niż rotacja obiektów Quasi 3D. Obecność bądź brak tej wskazówki nie wpływa na szybkość wykonania rotacji. Ani poziom złożoności strukturalnej bodźca, ani poziom komplikacji jego konturu, nie wpływają na efektywność przeprowadzenia rotacji wyobrażeniowej wyrażoną stopniem poprawności wykonania zadania i czasem potrzebnym do jego wykonania.


Słowa kluczowe

rotacja umysłowa, złożoność i wymiarowość bodźca wzrokowego, stereoskopia, mental rotation, imagery, shape complexity, depth perception, eye movements, binocular disparity