WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Związek sprawności reakcji psychomotorycznych ze stanem elektryczności atmosferycznej


Dariusz Tomczyk1, Adam Tarnowski2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Rehabilitacji, Wyższa Szkoła Rehabilitacji
21. Wydział Psychologii; 2. Zakład Psychologii Lotniczej, 1. Uniwersytet Warszawski; 2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Dariusz Tomczyk; Wydział Rehabilitacji, Wyższa Szkoła Rehabilitacji; email: dariusztomczyk[at]wp.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Przedmiotem pracy była weryfikacja tezy o istnieniu związku między obniżoną sprawnością reakcji psychomotorycznych a zaburzeniami elektryczności atmosferycznej. W tym celu przeprowadzono analizę polegającą na zestawieniu danych, które pochodziły z badań psychologicznych kierowców i pilotów oraz kandydatów do tych zawodów, z danymi dotyczącymi stanów elektryczności atmosfery, jakie występowały podczas wykonywania przez nich testów. Badani i metoda. Osoby badane to 327 mężczyzn w wieku 18-54 lata (M=29,4; s=9,7). Badano ich testem czasu reakcji z wyborem, co pozwalało ocenić zdolność koordynacji ruchów oraz uwagę. Łączny czas reakcji analizowany był z podziałem na czas podejmowania decyzji i czas ruchu. Jako wskaźnikiem stanu elektryczności atmosfery posłużono się wartością natężenia pola elektrycznego atmosfery, rejestrowaną co 10 sekund. Wyróżniono arbitralnie dwie kategorie stanów elektryczności: niezaburzone i zaburzone. Za niezaburzone uznawano takie, w których wartości natężenia pola elektrycznego atmosfery wahały się między 0 a 300 V/m. Wartości niższe (ujemne) oraz wyższe klasyfikowano jako zaburzone. Wyniki. Potwierdzono związek zmniejszonej sprawności psychomotorycznej z zaburzeniami elektryczności atmosferycznej. Analiza statystyczna wykazała wysoce istotną współzależność długości czasu podejmowania decyzji (p<0,001) i, w nieco mniejszym stopniu, długości czasu wykonywania ruchu (p=0,020) ze stanem elektryczności atmosfery. Wnioski. Wyniki sugerują, że zaburzona elektryczność atmosferyczna koreluje przede wszystkim z wydłużeniem czasu podejmowania decyzji u badanych, natomiast ich sprawność ruchową obniża. Znaczenie tych wyników jest dyskutowane w odniesieniu do neuropsychologii klinicznej i psychologii transportu.


Słowa kluczowe

Badania kierowców, badania pilotów, elektryczność atmosferyczna, biometeorologia