WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Model systemu treningu zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów


Michał Dolecki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Autor korenspondencyjny: Michał Dolecki; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; email: michal.dolecki[at]kul.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Artykuł zawiera model systemu informacyjnego wspomagającego trening postrzegania i zapamiętywania u pilotów. System ten powstał jako wynik analizy treningu i może stanowić narzędzie umożliwiające podniesienie umiejętności pilotów w obszarach związanych z percepcją. Zaproponowany przez autora system bazuje na algorytmach genetycznych jako metodzie wspomagającej pilota podczas treningu. Przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą treningu percepcji u pilotów oraz informacje o użytym do modelownia języku UML. Metody. Metody użyte w tej pracy dotyczą modelowania systemu wspomagającego trening. Zostały zastosowane metody projektowania systemów informacyjnych, takie jak Domain Driven Design. Wyniki. W następstwie zastosowania przedstawionych metod powstał model systemu informatycznego wspomagający trening percepcji pilotów, który składa się z pięciu modułów. Każdy moduł został zaprezentowany za pomocą diagramu czynności UML oraz czytelniejszego diagramu przedstawiającego koncepcję działania modułu. Wnioski. Stworzenie takiego systemu stanowi podstawę do opracowania metody prowadzenia szkolenia zdolności postrzegania i zapamiętywania u pilotów. Algorytm tej metody przedstawiono na diagramie czynności.


Słowa kluczowe

algorytm genetyczny, trening pilotów, postrzeganie, zapamiętywanie, genetic algorithms, pilots training, perception, memorizing