WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej


Aleksandra Moj1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1


Autor korenspondencyjny: Aleksandra Moj; ; email: daroola[at]poczta.onet.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Przedstawione badania obejmują grupę 30 pilotów wojskowych oraz 30 członków wojskowej obsługi naziemnej. Celem pracy jest wskazanie czy w zawodach o podwyższonym ryzyku zagrożenia życia, stresu i presji czasowej, wspomniane osoby wykazują charakterystyczne cechy osobowości, które wpływają na ich determinację w osiąganiu wyznaczonych celów. Metody. W pracy oparto się na metodach statystycznych oraz porównawczych, które umożliwiły pokazanie stanu zjawiska oraz struktury wewnętrznej badania. Wnioski. W obu grupach badanych nie wykazano różnic w poziomie nadziei na sukces, przekonaniu o posiadaniu silnej woli oraz umiejętności znajdywania rozwiązań. Wystąpiły zależności w obu grupach między wskaźnikami: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie. Dane wykazały zależność między wysoką nadzieją na sukces, przekonaniem o posiadaniu silnej woli, umiejętnością znajdywania rozwiązań a sumiennością.


Słowa kluczowe

personality, motivation, army, stress