WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Zawartość substancji nieorganicznych oraz zanieczyszczeń organicznych w odciekach za składowiska odpadów komunalnych w Łubnej


Anna Dmochowska1, Dariusz Dmochowski2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Szkoła Główna Służby Pożarnicze
2Zakład Monitorowania Bezpieczeństwa, Szkoła Główna Służby Pożarnicze


Autor korenspondencyjny: Anna Dmochowska; Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Szkoła Główna Służby Pożarnicze; email: anna_dmochowska[at]is.pw.edu.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Znaczna część eksploatowanych w Polsce starszych składowisk odpadów komunalnych nie spełnia wymaganych norm bezpieczeństwa. Zazwyczaj brakuje na nich szczelnych izolacji, drenażu odcieków oraz instalacji odgazowujących. Do rzadkości należą odpowiednio ukształtowane bryły składowiska oraz odpowiednie pokrycia zamkniętych już kwater. Wiele z tych składowisk jest zlokalizowanych na terenach sprzyjających migracji zanieczyszczeń do środowiska wodno-glebowego. Metoda. Skutecznym sposobem zapobiegania zagrożeń dla lokalnych ekosystemów jest zastosowanie przesłon przeciwfiltracyjnych oraz nowoczesnych systemów drenaży. Wyniki.Ze względu na fakt, że odcieki wysypiskowe zawierają wiele niebezpiecznych związków chemicznych, zastosowana przesłona przeciwfiltracyjna musi zapewnić pełne bezpieczeństwo ekologiczne. Badania fizyczno-chemiczne i chromatograficzne odcieków wykonano wg obowiązujących norm. Podsumowanie. Zidentyfikowane i oznaczone w odciekach swoiste związki organiczne są bardzo trudno rozkładalne w środowisku. Stężenia ogólnej zawartości substancji organicznych wyrażonych jako ChZT, świadczą o wysokim ich zanieczyszczeniu. Konieczne jest więc prowadzenie monitoringu środowiska wodno-glebowego terenów wokół składowiska.


Słowa kluczowe

odcieki, składowisko odpadów komunalnych, zagrożenia ekologiczne, ecological harm, municipal landfills, landfill leachate