WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 4

Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka eksperckiego


Marcin Smolarkiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarnicze


Autor korenspondencyjny: Marcin Smolarkiewicz; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarnicze; email: mmsmolarkiewicz[at]sgsp.edu.pl


Full text

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały rozważania, w których zastosowano teorię logiki rozmytej, zaproponowanej przez L. Zadeha, do analizy ryzyka w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeń-stwem obywateli. Zdefiniowano zmienne lingwistyczne odnoszące się do pojęcia ryzyka i pokazano działanie metody wnioskowania rozmytego na przykładzie. Wykorzystanie proponowanej metody umożliwia uwzględnienie w obliczeniach zarówno ryzyka eksperckiego (w przypadku analizy prawdopodobieństw i skutków), jak również poziomu społecznego wzburzenia, odnoszącego się bezpośrednio do stanu akceptowalności określonego ryzyka.


Słowa kluczowe

zmienne lingwistyczne, logika rozmyta, analiza ryzyka, zarządzanie kryzysowe, linguistic variables, fuzzy logic, risk analysis, crisis management