WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej


Dariusz Dmochowski1, Anna Prędecka1, Mariusz Mazurek1, Andrzej Pawlak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej


Autor korenspondencyjny: Dariusz Dmochowski; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; email: darek.dmochowski[at]is.pw.edu.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp.Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowia ludzi jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi, występujące głównie na obszarach silnie zurbanizowanych. Trasy komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu są źródłem emisji toksycznych gazów, pyłów i aerozoli, zawierających wysokie stężenia metali ciężkich. Obiekty i metoda.Próbki powierzchniowej warstwy gleby oraz liście sałaty pobrano do badań z obszaru ogródków dział-kowych, usytuowanych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, między ulicami: Trasa Łazienkowska, Międzynarodowa, Waszyngtona oraz Kinowa. Oznaczeń całkowitych stężeń cynku, ołowiu i niklu dokonano metodą płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej, po ciśnieniowej mineralizacji mokrej. Formy biodostępne metali ciężkich określono zgodnie z procedurą zalecaną przez Program Pomiarów i Testowania (MTP). Wyniki. Przeprowadzone badania, dotyczące ogólnego stężenia metali ciężkich w glebach, wykazały dość szerokie zakresy stężeń, wynoszące odpowiednio dla cynku: 1916,0-667,9, ołowiu: 2408,0-785,4 oraz dla niklu: 322,0-107,6 mg/kg s.m. Procentowy udział form biodostępnych cynku, ołowiu i niklu w glebach w odniesieniu do całkowitych stężeń wynosił odpowiednio: 36,7, 37,5, 18,1%. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stężenia metali w glebach ogródków działkowych można uszeregować w następującej kolejności: Pb>Zn>Ni. Oznaczone stężenia cynku, ołowiu oraz niklu we wszystkich przebadanych próbach liści sałaty były na znacznie wyższym poziomie w stosunku do wartości zamieszczonych w obowiązujących aktach prawnych. Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że intensywna emisja metali ciężkich pochodząca z gęstej sieci tras komunikacyjnych o dużym nasileniu ruchu jest przyczyną ich kumulacji w glebach i roślinach konsumpcyjnych ogródków działkowych, położonych na terenie prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy - Pragi Południe


Słowa kluczowe

metale ciężkie, zanieczyszczenia, gleby, bezpieczeństwo ekologiczne, heavy metals, soil contamination, ecological safety