WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Inteligencja płynna a poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej u kandydatów na pilotów


Marcin BIERNACKI Biernacki1, Piotr Zieliński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Psychologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Marcin BIERNACKI Biernacki; Zakład Psychologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: mbiernacki[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Sprawność psychomotoryczna oraz funkcjonowanie poznawcze są tymi czynnikami, które pełnią istotną rolę w procesie diagnostycznym pilotów. Mają one nie tylko znaczenia w przygotowaniu się do lotów, ale również definiują możliwości wprowadzania planów działania w zachowanie. Cel pracy. Celem pracy była ocena zależności między poziomem koordynacji wzrokowo-ruchowej a inteligencją płynną. Badani i metoda. W badaniu wzięło udział 560 kandydatów na pilotów. Zastosowano test koordynacji sensomotorycznej SMK, charakteryzujący się stałym poziomem trudności dla całego zadania oraz Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych. Wyniki. Dane analiz wskazują na istotny główny wynik kolejności pomiaru koordynacji sensomotorycznej (F(1,829, 574,337) = 1931,699, p<0,001, n2 =0,86) oraz istotny wpływ interakcji między kolejnością pomiaru a poziomem inteligencji płynnej (F(1.829,574.337) = 26,470, p<0,001, n2 =0,078). Osoby z wyższym poziomem inteligencji płynnej uzyskują istotnie lepsze wyniki w początkowej (t (283.116) =-6,751, p<0,001, d Cohena=0,77), środkowej (t (282,272) =-4,777, p<0,001, d Cohena=0,54) oraz końcowej fazie zadania sensomotorycznego (t (314) =-6,200, p<0,001, d Cohena=0,7), choć siła tych wyników jest zróżnicowana. Wnioski. Inteligencja płynna pełni nie tylko istotną rolę w szybkości i dokładności reakcji motorycznych, ale także jest istotna z punktu widzenia przebiegu funkcji motorycznych w czasie. Czynnik ten może mieć znaczenie dla tempa automatyzacji czynności operatorskich.


Słowa kluczowe

inteligencja płynna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, kandydaci na pilotów, intelligence gf, sensorimotor coordination, candidates for military pilots