WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 3

Kserostomia u lotników - Doniesienie wstępne


Adam Skrzypkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Organizacji Nauki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Adam Skrzypkowski; Zakład Organizacji Nauki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: askrzypkowski[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego epidemiologii, etiologii, objawów, diagnozy i leczenia kserostomii. Przegląd ten ułatwił określenie celu badań. Pozytywne orzeczenie lekarskie o możliwości wykonywania pracy w powietrzu wyklucza wiele przyczyn mogących wywołać suchość w ustach. Skupiono się na dwóch czynnikach: stres zawodowy i palenie tytoniu. Przyjęto następujące założenia wstępne: zawód lotnika wojskowego należy do stresogennych, badania zostaną wykonane z zastosowaniem anonimowego kwestionariusza ankietowego do badania próbnego. Celem badania pilotażowego było uzyskanie informacji czy u lotników, członków załóg statków powietrznych, występują subiektywne dolegliwości suchości w jamie ustnej? Badani i metoda. Badano 35-osobową losowo dobraną grupę zawodową żołnierzy wojskowego personelu latającego. Badani, po zakończonym przeglądzie dentystycznym, dobrowolnie wypełniali anonimowy kwestionariusz ankietowy do badania próbnego (pilotażowego) zawierający pytania zamknięte alternatywno/dyskusyjne. Wyniki. Wiek badanych nie przekroczył 60. roku życia. Odczuwanie suchości w jamie ustnej zgłosiło 16 respondentów (46% badanych). Omówienie. Częstość występowania suchości w jamie ustnej, w badanej grupie lotników, wyniosła 46%, co znacznie przekracza dane z piśmiennictwa (ok. 10%). Odnosząc wyniki badania do celu pracy, można uznać, że spełniło ono oczekiwania. Osiągnięto wstępną informację dotyczącą możliwości występowania suchości w jamie ustnej u osób niepalących a wykonujących stresogenny zawód. Wnioski: Na podstawie ankietowych badań pilotażowych stwierdzono występowanie suchości w jamie ustnej u wojskowego personelu lotniczego. Prezentowane badanie pilotażowe można uznać za czynnik motywujący do podjęcia dalszych badań dotyczących występowania kserostomii w lotnictwie


Słowa kluczowe

Kserostomia, stomatologia, medycyna lotnicza, xerstomia, dentistry, aviation medicine