WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Zastosowanie algorytmów genetycznych w treningu postrzegania i pamięci pilotów statków powietrznych


Michał Dolecki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Autor korenspondencyjny: Michał Dolecki; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; email: michal.dolecki[at]kul.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. W pracy przedstawiono pożądane cechy charakteryzujące pilotów, którzy realizują zadania zwiadowcze i rozpoznawcze oraz desygnowanych do walki powietrznej. Zostały wskazane cechy związane z postrzeganiem i pamięcią, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem zapamiętywania cech obserwowanego terenu i odtwarzania ich z pamięci. Przedstawione zostały algorytmy genetyczne, które można użyć do wspomagania treningu postrzegania i pamięci pilotów. Metoda. Zastosowana została metoda symulacji komputerowej działania algorytmów genetycznych opartych na czterech różnych operatorach krzyżowania, w tym jednym nowym zaproponowanym w pracy. Do przeprowadzenia symulacji użyto autorskich programów komputerowych. Przeanalizowane zostały zadania polegające na odtworzeniu położenia obiektu na zadanym terenie oraz jego kształtu. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych symulacji za każdym razem poprawnie odtworzono położenie obiektu oraz zadany kształt, co świadczy o możliwości zastosowania zaproponowanych algorytmów do stworzenia systemu komputerowego służącego do treningu pilotów oraz systemu wspomagającego realizację rzeczywistych zadań. W omówieniu przedstawiony został zarys takiego systemu. Wnioski. Otrzymane wyniki wskazują na celowość kontynuowania badań nad interakcją „człowiek–system” i odtwarzania bardziej skomplikowanych wzorców a także na sensowność dalszych prac nad nowym operatorem krzyżowania.


Słowa kluczowe

Genetic algorithms, training pilots, memorizing, perception