WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Znaczenie zmienności zapisu EEG w czasie reakcji zatrzymania dla interpretacji elektroencefalogramów wykonywanych u pilotów przy otwartych oczach w czasie aktywnych działań


Jan Miszczak1, Stanisław Dec1, Ewa Zalewska2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Pracownia Neurofizjologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Fizjologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk


Autor korenspondencyjny: Jan Miszczak; Pracownia Neurofizjologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Fizjologii Lotniczej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: jmiszczak[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Praca przedstawia badania nad zmiennością aktywności bioelektrycznej mózgu pilotów zarejestrowanej przy zamkniętych oczach w czasie standardowo wykonywanych stymulacją otwarcia oczu określanych jako reakcja zatrzymania (Rz) wg Międzynarodowej Federacji Towarzystw Neurofizjologicznych (IFCN). Celem pracy było wyodrębnienie wzorców reaktywności mózgu w obrazie EEG w czasie reakcji zatrzymania w odniesieniu do cech morfologicznych zapisu poprzedzającego tę formę stymulacji (spoczynek, hiperwentylacja). Założeniem pracy było znalezienie kryteriów neurometrycznych aktywności bioelektrycznej mózgu rejestrowanej przy otwartych oczach w czasie aktywnych działań pilota, w tym na symulatorach lotniczych w porównaniu z wykonywanymi standardowo zapisami EEG. Metoda. Dokonano analizy EEG (metodami FFT, AR, CSA, podobieństwo, złożoność i mapping) charakterystyk czynności EEG/Rz w spoczynku i po Hw u 30 losowo wybranych osób klinicznie zdrowych w wieku 24-30 lat. Zmienność aktywności bioelektrycznej w czasie Rz odnoszono do trzech wzorców czynności podstawowej obrazu EEG: A:zapisy z dominującą czynnością monomorficzną, B: z polimorficzną czynnością, C: z tzw. zapisem niskonapięciowym (alternans). Oceniając dynamikę zmienności EEG/Rz w domenie czasu, częstotliwości i rozkładu czasowo-przestrzennego wskaźnikami energetycznej reaktywności różnych funkcjonalnie struktur mózgowych z uwzględnieniem możliwości wpływu jednoczasowej aktywności systemu okoruchowego na zapis EEG. Wyniki. Uzyskane dane umożliwiają szerszą interpretację charakterystyk zapisów EEG wykonywanych przy otwartych oczach, wspomagając ocenę wykonywanych rutynowo pilotom badań czynnościowych (KNC, symulatory lotnicze, testy neuropsychologiczne). Wnioski. Wyniki sugerują niezbędność wprowadzenia badania EEG przy otwartych oczach do standardów medycyny lotniczej jako nowej formy oceny wskaźnikami elektroneurometrycznymi reaktywności ośrodkowego układu nerwowego w porównaniu z dotychczas stosowanym programem zalecanym dla diagnostyki klinicznej.


Słowa kluczowe

QEEG\\\\Rz, aktywność okulomotoryczna, alfa/gamma oscylacje, funkcje poznawcze, reaktywność psychomotoryczna, QEEG/SR, oculomotor activity, oscillation alpha/gamma, cognitive functions, psychomotor activity