WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego


Wojciech Dębiński1, Anna Świątecka2, Izabela Kucharska3, Józef P. Knap4, Aleksandra Czyrznikowska3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ośrodek Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
3Główny Inspektorat Sanitarny
41. Główny Inspektorat Sanitarny; 2. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźk


Autor korenspondencyjny: Wojciech Dębiński; Ośrodek Medycyny Pracy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: wdebinsk[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

W dzisiejszym świecie łatwość podróżowania (zwłaszcza drogą lotniczą) spowodowała jednocześnie zwiększenie ryzyka rozprzestrzenienia się nowych drobnoustrojów zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Doświadczenia m.in. z 2001 z USA, dotyczące rozsyłania tzw. listów wąglikowych, pokazują równocześnie, że niewykluczone jest użycie czynników biologicznych w akcie terrorystycznym. Dlatego też tak istotne jest podjęcie skoordynowanych działań przygotowawczych, które umożliwią sprawne reagowanie Systemu Ratownictwa Medycznego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wszystkich etapach działania. Współpraca ta jest niezwykle istotna, zwłaszcza ze względu na konieczność ochrony personelu medycznego zarówno przez zapewnienie im właściwych środków ochrony osobistej, jak również dostępu do informacji uzyskanych w trakcie nadzoru i monitorowania sytuacji epidemiologicznej.


Słowa kluczowe

choroby zakaźne, epidemiologia, bioterroryzm, państwowa inspekcja sanitarna, infectious diseases, epidemiology, bioterrorism, State Sanitary Inspectorate