WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 2

O potrzebie okresowego badania układu stomatognatycznego u personelu latającego


Adam Skrzypkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Organizacji Nauki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Adam Skrzypkowski; Zakład Organizacji Nauki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: askrzypkowski[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Sprawność psychomotoryczna organizmu, w tym również układu stomatognatycznego, warunkuje bezpieczną pracę operatorów maszyn i urządzeń. Szczególna dbałość o wysoką dyspozycyjność zawodową dotyczy personelu latającego wykonującego pracę operatora w powietrzu. Zasadność okresowego badania układu stomatognatycznego (US) wynika głównie z wpływu jego wydolności na osobnicze funkcje poznawcze, warunkujące najlepsze wykonanie zadania lotniczego. Optymalna wydolność tego układu bywa spłycana powszechnością występowania para lub dysfunkcji. Innymi czynnikami uzasadniającymi potrzebę orzeczniczego badania US są: udział w funkcjach życiowych człowieka, podatność na wiele patogennych czynników jatrogennych, zaburzenia w czynnościach związanych z wykonywanym zawodem, względy orzecznictwa zawodowego. Przyjęto za optymalną następującą procedurę okresowego badania dynamiki US: pierwsze badanie podczas kwalifikacji zawodowej, a następne co pięć lat. Pierwsze badanie stanowiłoby zbiór danych bazowych do następnych orzeczniczych badań analitycznych.


Słowa kluczowe

medycyna lotnicza, stomatologia, badania okresowe, orzecznictwo, aviation medicine, dentistry, periodical examination, aeromedical certification