WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 1

Wpływ ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych (LGPS) na sprawność motoryczną i skład ciała


Andrzej Stelęgowski1, Marek Kłossowski2, Zbigniew Wochyńsi1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2Zakład Promocji Zdrowia i Aktywności Fizycznej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Marek Kłossowski; Zakład Promocji Zdrowia i Aktywności Fizycznej, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: mkloss[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Lotnicze gimnastyczne przyrządy specjalne (LGPS) jest to zespół przyrządów, w skład których wchodzi: looping, koło reńskie pojedyncze oraz żyroskop (koło reńskie potrójne). Są one specyficznym dla lotnictwa środkiem oddziaływania na kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów, a szczególnie na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz równowagi. Cel pracy. Celem podjętych badań była ocena wpływu procesu treningowego składającego się z dwudziestu dwugodzinnych jednostek treningowych na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych (LGPS) na zmiany komponentów ciała i sprawności motorycznej u badanych. Badani i metody. Badaniom poddano dwie grupy podchorążych I rocznika w wieku 19 lat. Podzielono ich na grupę eksperymentalną (grupa I N- 41) oraz grupę kontrolną (grupa II N-14), które poddano czterdziestogodzinnym zajęciom treningowym, grupę I na LGPS, grupę II programem wychowania fizycznego obowiązującym w WSOSP. W obu grupach przeprowadzono badania wyjściowe oraz końcowe po okresie treningowym w zakresie zdolności motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pomiaru składu komponentów ciała. Skład ciała zbadano metodą impedancji bioelektrycznej za pomocą analizatora składu ciała Akern BIA-101 SE. Ukierunkowaną sprawność motoryczną określono analitycznymi testami sprawnościowymi, natomiast specjalne zdolności motoryczne – koordynację ruchową i orientację przestrzenną Lotniczo-Syntetycznym Testem Sprawnościowym (LSTS). Ukierunkowanymi testami sprawnościowymi dokonano pomiaru siły obręczy barkowej, szybkości, wytrzymałości szybkościowej, siły mięśni brzucha. Wyniki. Analiza wyników sprawności motorycznej wskazuje na istotną statystycznie progresję w koordynacji i orientacji przestrzennej, siły obręczy barkowej, wytrzymałości siłowej, szybkości w grupie eksperymentalnej w stosunku do badań wyjściowych w obydwu grupach. Nie wykazano istotnych różnic między badanymi grupami na początku i końcu procesu treningowego. Analiza wyników składu ciała wykazała pozytywną tendencję zmian jego struktury budowy. Wykazano w obydwu grupach progresję nieistotnie statystyczną parametrów komponentów ciała, takich jak: BMI, TBW, MM, FFM, ECW i PPM oraz dodatkowo przyrost masy tkanki tłuszczowej – FM w grupie II jako niekorzystne zjawisko w rozwoju osobniczym adeptów lotnictwa. Wnioski. Ćwiczenia na LGPS korzystnie oddziałują na komponenty składu ciała i specjalną sprawność motoryczną adeptów lotnictwa.


Słowa kluczowe

koordynacja, orientacja przestrzenna, sprawność motoryczna, zdolności motoryczne, kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów, lotnicze gimnastyczne przyrządy specjalne, sprawność specjalna, coordination, spatial orientation, locomotive efficacy, condition-fitness preparation for flights, special aerial gymnastics instruments, special efficacy