WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 1

Przygotowanie załóg śmigłowców do przetrwania w sytuacji awaryjnego lądowania


Paweł Różański1, Tomasz Białkowski2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Akademia Wychowania Fizycznego; 2. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
2Policealne Studium Zawodowe Ratownictwa Medycznego


Autor korenspondencyjny: Paweł Różański; 1. Akademia Wychowania Fizycznego; 2. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; email: pawel.rozanski[at]awf-bp.edu.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Awarie lotnicze mogą pojawiać się w różnych okolicznościach, przed startem, podczas lotu i w chwili lądowania. Prowadzone szkolenia z przeżycia wśród członków załóg statków powietrznych powinny przygotować do bezpiecznego wykonywania zadania podczas lotu oraz po awarii śmigłowca. Celem prowadzonych obserwacji było określenie stopnia przygotowania do egzystencji w trudnych warunkach środowiska oraz wskazanie chęci uczestnictwa w szkoleniach dotyczących przetrwania po awarii statku powietrznego. Badani i metoda.Obserwacje prowadzono wśród 41 członków załóg śmigłowców 3 formacji powietrznych. Obserwacje prowadzono metodą zbierania informacji za pomocą kwestionariusza ankiety z członkami załóg śmigłowców: Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wyniki.Przeprowadzone obserwacje wykazały zróżnicowany tryb uczestnictwa w tych szkoleniach. Istotne znaczenie w doborze szkoleń załóg miał charakter wykonywanych czynności przez personel latający. Jak wynika z badań oceniane formacje, ukierunkowane na niesienie pomocy z powietrza, podejmujące się działań ratunkowych w trudnych warunkach klimatycznych, częściej uczestniczyły w szkoleniach survivalowych oraz były lepiej przygotowane do przetrwania w trudnych warunkach. Wnioski.Z obserwacji wynika, iż poziom przygotowania i praktyczne do-świadczenia dotyczące przeżycia są niższe w formacjach, które zawodowo nie są ukierunkowane na działania ratunkowe. Ponadto, mimo znacznego zainteresowania ratowaniem w warunkach ekstremalnych, szkolenia tego typu są sporadycznie prowadzone a tematyka obejmuje jedynie podstawy problematyki przetrwania po awariach śmigłowca.


Słowa kluczowe

awarie lotnicze, ratownictwo, sztuka przetrwania, air breakdowns, lifeguarding, the art of survival