WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 1

Wpływ specyfiki studiów na stan odżywienia białkowo-energetycznego i mineralnego studentów I roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)


Jerzy Bertrandt1, Anna Kłos1, Wiesława Szymańska2, Irena Walecka2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Higieny i Fizjologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
2Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Autor korenspondencyjny: Jerzy Bertrandt; Zakład Higieny i Fizjologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii; email: J.Bertrandt[at]wihe.waw.pl


Full text

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu specyfiki studiów i służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na stan odżywienia białkowo-energetycznego i mineralnego, studentów kończących I rok studiów w SGSP. Metody. Oceny stanu odżywienia dokonano opierając się na pomiarach wskaźników antropometrycznych, takich jak masa i wysokość ciała oraz grubość czterech wybranych fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki pomiarów wysokości i masy ciała stanowiły podstawę obliczenia wskaźnika wagowo-wzrostowego Body Mass Index (BMI). Badania gęstości mineralnej kości przeprowadzono metodą densytometryczną na kości przedramienia przy użyciu aparatu EXA 3000. Wyniki. Wykazano, że wśród badanych, 74,4% studentów charakteryzowało się masą ciała w normie, u 24,4% studentów stwierdzono nadwagę, natomiast jeden student wykazywał objawy otyłości, o czym świadczyła, wynosząca 31,4 kg/m 2, wartość jego BMI. Z ogółu badanych studentów u 68% nie wykazano zmian w stanie mineralizacji kości. Uwapnienie kości charakterystyczne dla osteopenii stwierdzono u 30,8% badanych, natomiast u jednego z mężczyzn stan mineralizacji kości był charakterystyczny dla osteoporozy. Oceniono również różnice w stanie odżywienia i uwapnienia kości w grupach studentów pochodzących z miast i mieszkających przed rozpoczęciem studiów na wsi. Wśród studentów kończących I rok studiów było 5 kobiet. Średnia wartość ich BMI wynosiła 22,4±1,7 kg/m 2, zakres 19,8-23,7 kg/m 2 i mieściła się w granicach normy. Prawidłowe uwapnienie kości stwierdzono u 2 badanych kobiet, natomiast u pozostałych trzech wykazano zmiany charakterystyczne dla osteopenii. Wnioski. Wykazane, po pierwszym roku nauki w SGSP, niekorzystne zmiany stanu odżywienia białkowo-energetycznego i mineralnego studentów wynikają zarówno z obciążenia fizycznego związanego ze specyfiką studiów i służby w straży pożarnej, jak i w wielu przypadkach zastępowaniu żywienia zbiorowego w stołówce uczelnianej, modnymi wśród studentów, posiłkami typu fast food.


Słowa kluczowe

stan odżywienia, wskaźnik wagowo-wzrostowy, uwapnienie kości, nutritional status, BMI, bone calcification