WIML

The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

2011, Volume 17, Issue 1

Szczególna rola człowieka w układzie -Człowiek -Obiekt techniczny - Otoczenie- (C-OT-O)


Jan F Terelak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Katedra Psychologii Pracy i Stresu; 2. Zakład Bezpieczeństwa Lotów, 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Autor korenspondencyjny: Jan F Terelak; 1. Katedra Psychologii Pracy i Stresu; 2. Zakład Bezpieczeństwa Lotów, 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; email: jterelak[at]wiml.waw.pl


Full text

Streszczenie

Referat dotyczy podstawowego paradygmatu psychologii przemysłowej i inżynieryjnej, które są dwoma częściami składowych psychologii pracy, skoncentrowanego na upodmiotowieniu człowieka w relacjach człowiek-maszyna-środowisko. Relacje człowiek-maszyna, przejawiające się w działalności operatorowej człowieka, jak również człowiek-środowisko, przejawiające się w działalności ekologicznej, mają charakter transakcyjny, gdyż w obu sytuacjach odzwierciedlają twórczą naturę człowieka. W pierwszym przypadku twórczy charakter odzwierciedla ergonomia poznawcza, zajmująca się dostosowaniem techniki do możliwości psychofizycznych i intelektualnych operatora obiektów technicznych, zaś w drugim przypadku – sozopsychologia – zajmująca się dostosowaniem środowiska pracy (sztucznego i naturalnego) do możliwości adaptacyjnych ustroju człowieka.


Słowa kluczowe

psychologia industrialna, ergonomia poznawcza, sozopsychologia, podmiotowość człowieka w relacjach: człowiek-maszyna i człowiek-środowisko, industrial psychology, engineering psychology, cognitive ergonomics, sozopsychology, personalizing the man in man-machine-environment structure